İş Hukuku Davaları

0

İş Hukuk Nedir?

İş Hukuku işçi ve işveren arasında yapılan sözleşmeyle çalışma şartları ve çalışma ortamı, grev hakkı, lokavt hakkı, toplu iş sözleşmesi, bireysel iş sözleşmesi, örgütlenme, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve diğer eklentiler ve araçlarla ilgili yükümlülükleri belirler. Toplu iş sözleşmelerinde hak ve sorumlulukları inceler, düzenler.

Avukatlar Hangi Konularda Çalışır?

Grev hakkı

Toplu iş sözleşmesi,

Bireysel iş sözleşmesi,

Grev hakkı,

Lokavt hakkı,

Örgütlenme hakkı,

İzinler,

Sağlık,

Kıdem tazminatı,

Mobbing,

İhbar tazminatı,

İşten çıkarılacakların ya da işe alınacakların yapması ve yapmaması gerekenler,

İş hukuk cezaları gibi konulara bakarlar.

İş Hukukunu İlgilendiren Konularda Neden Bir Avukat Tutmalı?

Devlet müdahalesi çok olduğunda çalışma bakanlığı kurulmuştur. Bu yüzden süreçler ve problemler karmaşık olabilir. Çünkü işçiler farklı örgütlere üyedirler. Bu yüzden de farklı sözleşmeler ve mücadeleler olur. Bu yüzden de problemler bireysel ve toplu iş hukukuna paralel gelişir. Buna göre de konular sendikalar hukuku”, “toplu iş hukuku” ve “iş mücadelesi hukuku” şeklinde çeşitlenir. Dolayısıyla davalara uzman bir avukatın bakması her zaman doğru bir karar olacaktır.

Hangi Durumlarda İş Kanunu Hükmü Uygulanmaz?

  • Deniz ve hava taşıma işlerinde,
  • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,
  • Rehabilite edilenler hakkında,
  • 50’den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
  • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.
  • Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dâhil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde uygulanmaz.

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir? Haklar Nelerdir?

  • Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi istendiğinde, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
  • Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

İş Sözleşmeleri Ne Zaman Feshedilir?

İş Sözleşmeleri şu koşullarda feshedilir:

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilir. Ancak süreler istenildiğinde artırılabilir.

İşçi Ücretleri Haczedilebilir Mi?

İşçinin aylık ücretinin dörtte birinden fazlası haczedilemez. Başkasına devredilemez. İşçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hâkimin karar kıldığı bu miktar paraya dâhil değildir. Nafaka borcu alacaklıların hakları saklıdır.

İş Kanununda Analık Halinde Süt Ve Çalışma İzni Nasıldır?

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Yıllık ücretten sayılmaz.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz.

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.